Adresas: 
Laisvės pr. 46, Vilnius
Tel.: 5-242 3917

Internetinė svetainė: 
http://www.mokyklos.tk/

Priklausomybė: 
Savivaldybės

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Ugdymo programos

Darželis – mokykla plečia bendradarbiavimo erdvę mikrorajone, mieste ir ieško efektyviausių pedagoginės sąveikos metodų, priemonių ir būdų, bendradarbiaujant su tėvais ir kitais darželio – mokyklos bendruomenės nariais. Ypatingas dėmesį skiriamas ugdytinių pažinimui, ugdymo individualizavimui ir diferencijavimui. Sudarytos palankios sąlygos ugdytinių žaidimams, saviraiškai kūrybai ir mokinių mokymui(si). Puikios sąlygos ugdymo(si) tęstinumui tarp visų ugdymo pakopų, vaikai lengviau ir greičiau adaptuojasi naujoje grupėje, 1 – oje klasėje – nes nuolat vyksta bendri projektai, renginiai, vaikai iš anksto susipažįsta su būsima auklėtoja, mokytoja.

,,Žiburėlio“ ugdytiniai dalyvauja miesto ir respublikiniuose projektuose, konkursuose, olimpiadose, meninėse akcijose, ,,Zipio draugų“ programoje.

Darželis – mokykla yra katalikiškos pakraipos, bendrauja su respublikos katalikiškomis mokyklomis ir darželiais. Įstaigoje vyksta renginiai, šventės susiję su valstybinių švenčių dienomis, o taip pat pažymimos liturginio kalendoriaus šventės, vyksta Advento, Gavėnios susikaupimai. Tėvų pageidavimu, mokiniai mokykloje ruošiami Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentams.

Darželio ir priešmokyklinių grupių vaikai gali lankyti būrelius: Pop šou „Šypsenėlė“ Šokių studiją Anglų kalbos būrelį

Mokiniai lanko popamokinės veiklos būrelius: ,,Smalsiukas“ (nemokamas), ,,Pelėdžiukas“ (nemokamas), Mokyklos jaunučių chorą ,,Dainų skrynelė“ (nemokamas), Šokių studiją (mokamas), Dailės būrelį (mokamas).